daocs

ผู้บังคับบัญชา

 


พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท

ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

                                                                                                                                         

                      พลอากาศโท ถาวร ศิริสัมพันธ์                                                                  พลอากาศโท นภาเดช ธูปะเตมีย์
        รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ                                    รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ


พลอากาศตรี ศุภชัย สายเงิน
เสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

                                                                                                                                       

                      นาวาอากาศเอก ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์                                                         นาวาอากาศเอก มนัท  ชวนะประยูร
            รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ                                     รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ