หน่วยขึ้นตรง
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
 

ภารกิจ กองข่าวอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ


จัดทำโดย : แผนกคอมพิวเตอร์ กสอ.คปอ. โทร. 0 2534 6886