หน่วยขึ้นตรง คปอ. 
 

ภารกิจ กองข่าวอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 นาวาอากาศเอก สถาพร เรืองจันทร์
ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศนาวาอากาศเอก โกเมนทร์ สายแสงทอง
ผู้บังคับศูนย์บริการข่าวอากาศ


จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๕๙๙