ภารกิจ กองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.บยอ.)

จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๕๙๙