หมายเลขโทรศัพท์ [Telephone Directory]
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พลอากาศเอก พลเทพ โหมดสุวรรณ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๔, ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๒๖
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๘๐๑, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๔
รองผู้บัญชาการ (๑) พลอากาศโท อนันตศักดิ์ อะดุงเดชจรูญ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๕
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๒๐
รองผู้บัญชาการ (๒) พลอากาศโท ฤทธิชัย ภู่โกสีย์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๖
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๗
เสนาธิการ พลอากาศตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๗
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๙๘, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๐๕
รองเสนาธิการ (๑) นาวาอากาศเอก สุเวทย์ งูพิมาย ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๘
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๒๗
รองเสนาธิการ (๒) นาวาอากาศเอก สุรพล เถาปฐม ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๙
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๘๒๐
กองบัญชาการ

ผู้อำนวยการกองยุทธการ

นาวาอากาศเอก กนิษฐ์ ชัยสาร

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๔

รองผู้อำนวยการกองยุทธการ

นาวาอากาศเอก อมฤต กนกแก้ว

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๕

หัวหน้ากองกำลังพล

นาวาอากาศเอก ประเสริฐ นากรักษา

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๑๖

หัวหน้ากองข่าว

นาวาอากาศเอก จิรสิน นาคะตะ

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๑

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง

นาวาอากาศเอก มนัส เจริญทรัพย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๓

หัวหน้าแผนกธุรการ

นาวาอากาศโท สมเดช ผลกลาง

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๔

ศูนย์ป้องกันทางอากาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ

พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๗

รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ (๑)

นาวาอากาศเอก ดำรงค์ ภาณุทัต

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๘

รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ (๒)

นาวาอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๑๑

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก ภาณุ อดทน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๙

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๑

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก วิทยา เหลืองเดชานุรักษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๖

หัวหน้ากองควบคุมการป้องกันทางอากาศ

นาวาอากาศเอก พรสิน สารกุล

๐ ๒๕๓๔ ๖๙๘๔

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๑

นาวาอากาศเอก ธนกร ถาวรเกษตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๖๖

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๒

นาวาอากาศเอก นรินทร์ อรัญพูล

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๑๑

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๓

นาวาอากาศเอก กฤตธี รุ่งรางแสง

๗๗๒๖ ๘๘๗๙

กองวิทยาการ

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาอากาศเอก ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๕

รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาอากาศเอก ไพบูลย์ สิทธิลพ

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๖

หัวหน้ากองวิชาควบคุมทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก สืบพงศ์ ตันอารีย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๑

หัวหน้ากองวิชาควบคุมการบิน

นาวาอากาศเอก นรินทร์ กิ่งเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๓

กองการลาดตระเวนทางอากาศ

ผู้อำนวยการกองการลาดตระเวนทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ทองใบ นิลจันทึก

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๙๖

รองผู้อำนวยการกองการลาดตระเวนทางอากาศ

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สีหินกอง

๐ ๒๕๓๔ ๖๙๐๓

หัวหน้ากองปฏิบัติการ

นาวาอากาศเอก นพดล สวยรูป

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๔๓

หัวหน้ากองข้อมูลการปฏิบัติทางอากาศ

นาวาอากาศเอก บัญชา ถนอมเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๐

กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๐

รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก นิสิต โขเมษฐวัฒน์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๖

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๖

กองบังคับการบิน

ผู้อำนวยการกองบังคับการบิน

นาวาอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๖๕

รองผู้อำนวยการกองบังคับการบิน

นาวาอากาศเอก บุญเลิศ เทียนทอง

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๖๖

ผู้บังคับศูนย์บริการการบิน

นาวาอากาศเอก วีระ แก้วแดง

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๐

กองข่าวอากาศ

ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก สถาพร เรืองจันทร์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๔๗

รองผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๓๙

ผู้บังคับศูนย์บริการข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก โกเมนทร์ สายแสงทอง

๐ ๒๕๓๔ ๔๒๑๘

กองลำเลียงทางอากาศ

ผู้อำนวยการกองลำเลียงทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ตากเพชร พินพันธุ์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๒๒

รองผู้อำนวยการกองลำเลียงทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ สุขเกษม

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๒๗

กองค้นหาและช่วยชีวิต

ผู้อำนวยการกองค้นหาและช่วยชีวิต

นาวาอากาศเอก เดชา กรมสุริยศักดิ์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๗๑

รองผู้อำนวยการกองค้นหาและช่วยชีวิต

นาวาอากาศเอก ปัตตะพงศ์ รอดสวาสดิ์

๐ ๒๕๓๔ ๔๒๔๗

กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

นาวาอากาศเอก สมัญญา วิยะกัน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๘

รองผู้อำนวยการกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

นาวาอากาศเอก จรัสพงษ์ ถวายทรัพย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๙

หัวหน้ากองสนับสนุนทางเทคนิค

นาวาอากาศเอก ภูมิชัย เหมหงษา

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๘๗

หัวหน้ากองปฏิบัติการ

นาวาอากาศเอก รัฐนิธิ์ ศรีวิจารณ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๐๖

กองบริการ

หัวหน้ากองบริการ

นาวาอากาศเอก โกวิท ศิริโชติ

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๒

รองหัวหน้ากองบริการ

นาวาอากาศโท เกษม ทองอินทร์

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๓๓

แผนกการเงิน

หัวหน้าแผนกการเงิน

นาวาอากาศโท อุกฤษ ประเสริฐสม

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๐๐

งบประมาณ

นายทหารงบประมาณ

นาวาอากาศเอก หญิง อาชวี เลิศหงิม

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๐

ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ

นาวาอากาศโท ปรัชญา อ้นสุวรรณ

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๓

อื่นๆ

นายทหารเวร คปอ.

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๘๐

ประชาสัมพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๘๐

ช่องทาง คปอ.๒

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๔๘

สำนักงานรักษาความปลอดภัย

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๔

นายทหารพระธรรมนูญ

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๕๘

ชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๙๓-๔

ชุมนุมนายทหารประทวน

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๙

ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๖๑

ห้องตัดผมนายทหารประทวน

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๔๑

จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
แผนกคอมพิวเตอร์ กสอ.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๘๘๖