หมายเลขโทรศัพท์ [Telephone Directory]
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๔, ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๒๖
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๘๐๑, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๔
รองผู้บัญชาการ (๑) พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๕
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๒๐
รองผู้บัญชาการ (๒) พลอากาศโท ธีรฉัตร์ กระโจมแก้ว ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๖
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๗
เสนาธิการ พลอากาศตรี สุรพันธ์ สุวรรณทัต ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๗
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๙๘, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๐๕
รองเสนาธิการ (๑) นาวาอากาศเอก เดชา กรมสุริยศักดิ์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๘
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๒๗
รองเสนาธิการ (๒) นาวาอากาศเอก ทองใบ นิลจันทึก ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๙
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๘๒๐
กองบัญชาการ

ผู้อำนวยการกองยุทธการ

นาวาอากาศเอก กนิษฐ์ ชัยสาร

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๔

รองผู้อำนวยการกองยุทธการ

นาวาอากาศเอก นรินทร์ กิ่งเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๕

หัวหน้ากองกำลังพล

นาวาอากาศเอก ประการ พรมโสภา

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๑๖

หัวหน้ากองข่าว

นาวาอากาศเอก จิรสิน นาคะตะ

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๑

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง

นาวาอากาศเอก คณิศร กาญจนนาค

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๓

หัวหน้าแผนกธุรการ

นาวาอากาศโท สมเดช ผลกลาง

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๔

ศูนย์ป้องกันทางอากาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ

พลอากาศตรี สมศักดิ์ หาญวงษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๗

รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ (๑)

นาวาอากาศเอก ถาวร ศิริสัมพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๘

รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ (๒)

นาวาอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๑๑

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก ภาณุ อดทน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๙

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๑

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก พรสิน สารกุล

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๖

หัวหน้ากองควบคุมการป้องกันทางอากาศ

นาวาอากาศเอก เมศร์ ธรรมพิทักษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๙๘๔

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๑

นาวาอากาศเอก ธนกร ถาวรเกษตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๖๖

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๒

นาวาอากาศเอก กิตติกรณ์ กรีธาพล

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๑๑

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๓

นาวาอากาศเอก กฤตธี รุ่งรางแสง

๗๗๒๖ ๘๘๗๙

กองวิทยาการ

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาอากาศเอก ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๕

รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาอากาศเอก ไพบูลย์ สิทธิลพ

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๖

หัวหน้ากองวิชาควบคุมทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก สืบพงศ์ ตันอารีย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๑

หัวหน้ากองวิชาควบคุมการบิน

นาวาอากาศเอก นพดล สวยรูป

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๓

กองการลาดตระเวนทางอากาศ

ผู้อำนวยการกองการลาดตระเวนทางอากาศ

นาวาอากาศเอก บวรชัย ประคองคำ

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๙๖

รองผู้อำนวยการกองการลาดตระเวนทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ภานุ แก้วอำไพ

๐ ๒๕๓๔ ๖๙๐๓

หัวหน้ากองปฏิบัติการ

นาวาอากาศเอก สถาพร เชษฐพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๔๓

หัวหน้ากองข้อมูลการปฏิบัติทางอากาศ

นาวาอากาศเอก บัญชา ถนอมเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๐

กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๐

รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๖

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก ชูชาติ ท้าวประยูร

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๖

กองบังคับการบิน

ผู้อำนวยการกองบังคับการบิน

นาวาอากาศเอก บุญเลิศ เทียนทอง

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๖๕

รองผู้อำนวยการกองบังคับการบิน

นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ พันตาวงษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๖๖

ผู้บังคับศูนย์บริการการบิน

นาวาอากาศเอก วีระ แก้วแดง

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๐

กองข่าวอากาศ

ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก สถาพร เรืองจันทร์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๔๗

รองผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๓๙

ผู้บังคับศูนย์บริการข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก โกเมนทร์ สายแสงทอง

๐ ๒๕๓๔ ๔๒๑๘

กองลำเลียงทางอากาศ

ผู้อำนวยการกองลำเลียงทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ตากเพชร พินพันธุ์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๒๒

รองผู้อำนวยการกองลำเลียงทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์ สุขเกษม

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๒๗

กองค้นหาและช่วยชีวิต

ผู้อำนวยการกองค้นหาและช่วยชีวิต

นาวาอากาศเอก พิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๗๑

รองผู้อำนวยการกองค้นหาและช่วยชีวิต

นาวาอากาศเอก อธิษฐ์ สงวนศักดิ์

๐ ๒๕๓๔ ๔๒๔๗

กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

นาวาอากาศเอก ธีระ สุทธิพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๘

รองผู้อำนวยการกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

นาวาอากาศเอก จรัสพงษ์ ถวายทรัพย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๙

หัวหน้ากองสนับสนุนทางเทคนิค

นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ เหลืองมณีศักดิ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๘๗

หัวหน้ากองปฏิบัติการ

นาวาอากาศเอก รัฐนิธิ์ ศรีวิจารณ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๐๖

กองบริการ

หัวหน้ากองบริการ

นาวาอากาศเอก โกวิท ศิริโชติ

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๒

รองหัวหน้ากองบริการ

นาวาอากาศโท เกษม ทองอินทร์

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๓๓

แผนกการเงิน

หัวหน้าแผนกการเงิน

นาวาอากาศโท มั่นชัย พันธุ์กลับ

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๐๐

งบประมาณ

นายทหารงบประมาณ

นาวาอากาศเอก หญิง อาชวี เลิศหงิม

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๐

ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ

นาวาอากาศโท ปรัชญา อ้นสุวรรณ

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๓

อื่นๆ

นายทหารเวร คปอ.

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๘๐

ประชาสัมพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๘๐

ช่องทาง คปอ.๒

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๔๘

สำนักงานรักษาความปลอดภัย

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๔

นายทหารพระธรรมนูญ

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๕๘

ชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๙๓-๔

ชุมนุมนายทหารประทวน

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๙

ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๖๑

ห้องตัดผมนายทหารประทวน

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๔๑

จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
แผนกคอมพิวเตอร์ กสอ.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๘๘๖