หมายเลขโทรศัพท์ [Telephone Directory]
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๔, ๐ ๒๕๓๔ ๖๘๒๖
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๘๐๑, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๔
รองผู้บัญชาการ (๑) พลอากาศโท ปรเมศร์ เกษโกวิท ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๕
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๒๐
รองผู้บัญชาการ (๒) พลอากาศโท สมศักดิ์ หาญวงษ์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๖
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๗
เสนาธิการ พลอากาศตรี ถาวร ศิริสัมพันธ์ ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๗
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๙๘, ๐ ๒๕๓๔ ๖๗๐๕
รองเสนาธิการ (๑) นาวาอากาศเอก ภาณุ อดทน ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๘
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๖๒๗
รองเสนาธิการ (๒) นาวาอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน ๐ ๒๕๓๔ ๖๕๓๙
หน้าห้อง
๐ ๒๕๓๔ ๖๘๒๐
กองบัญชาการ

ผู้อำนวยการกองยุทธการ

นาวาอากาศเอก พิชิตไชย สุรกิจพิพัฒน์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๔

รองผู้อำนวยการกองยุทธการ

นาวาอากาศเอก นรินทร์ กิ่งเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๕

หัวหน้ากองกำลังพล

นาวาอากาศเอก จารุ ยั่งยืน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๑๖

หัวหน้ากองข่าว

นาวาอากาศเอก จิรสิน นาคะตะ

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๒๑

หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง

นาวาอากาศเอก คณิศร กาญจนนาค

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๓

หัวหน้าแผนกธุรการ

นาวาอากาศโท สมเดช ผลกลาง

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๔

ศูนย์ป้องกันทางอากาศ

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ

พลอากาศตรี เขมทัต จิระประภา

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๗

รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ (๑)

นาวาอากาศเอก ไพสิษฐ์ เชื้อเพ็ชร์

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๑๑

รองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันทางอากาศ (๒)

นาวาอากาศเอก ตากเพชร พินพันธุ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๘

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก พิเศษศักดิ์ บุญรัตน์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๙

ผู้อำนวยการกองควบคุมการป้องกันทางอากาศ

นาวาอากาศเอก เดชา เหลืองเดชานุรักษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๑

รองผู้อำนวยการกองควบคุมการป้องกันทางอากาศ

นาวาอากาศเอก เมศร์ ธรรมพิทักษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๙๘๔

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๑

นาวาอากาศเอก พรสิน สารกุล

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๖๖

รองผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๑

นาวาอากาศเอก กฤตธี รุ่งรางแสง

๐ ๒๕๓๔

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๒

นาวาอากาศเอก นรินทร์ อรัญพูล

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๑๑

รองผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๒

นาวาอากาศเอก กิตติกรณ์ กรีธาพล

๐ ๒๕๓๔

ผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๓

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ วัฒนฤกษ์

๗๗๒๖ ๘๘๗๙

รองผู้บังคับศูนย์ควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ ๓

นาวาอากาศเอก ธนกร ถาวรเกษตร

๗๗๒๖

ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

พลอากาศตรี ทองใบ นิลจันทึก

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๙๖

รองผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นาวาอากาศเอก สุจินดา สุมามาลย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๙๐๓

เสนาธิการศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

นาวาอากาศเอก บวรชัย ประคองคำ

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๐

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ธวัชชัย วิไลลักษณ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๔๓

รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการลาดตระเวนทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ภานุ แก้วอาไพ

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๔๔

ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ

นาวาอากาศเอก จรัสพงษ์ ถวายทรัพย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๑

รองผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ

นาวาอากาศเอก บัญชา ถนอมเงิน

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๘๒

ผู้อำนวยการกองแผนที่ทางอากาศ

นาวาอากาศเอก อนุกูล อ่อนจันทร์อม

๐ ๒๕๓๔

รองผู้อำนวยการกองแผนที่ทางอากาศ

นาวาอากาศเอก สถาพร เชษฐพันธ์

๐ ๒๕๓๔

ผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูล

นาวาอากาศเอก ศรัณยพงศ์ เดชกล้าหาญ

๐ ๒๕๓๔

รองผู้อำนวยการกองกรรมวิธีข้อมูล

นาวาอากาศเอก รัฐนิธิ์ ศรีวิจารณ์

๐ ๒๕๓๔

กองวิทยาการ

ผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาอากาศเอก ไพบูลย์ สิทธิลพ

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๕

รองผู้อำนวยการกองวิทยาการ

นาวาอากาศเอก สัมฤทธิ์ คูณสันเทียะ

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๖

หัวหน้ากองวิชาควบคุมทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก สืบพงศ์ ตันอารีย์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๑

หัวหน้ากองวิชาควบคุมการบิน

นาวาอากาศเอก ชาตรี ดิลกสัมพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๘๓

กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๐

รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

นาวาอากาศเอก สมภูมิ มูลทองจาด

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๓๖

ฝ่ายเสนาธิการ

นาวาอากาศเอก ชูชาติ ท้าวประยูร

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๔๖

กองบังคับการบิน

ผู้อำนวยการกองบังคับการบิน

นาวาอากาศเอก บุญเลิศ เทียนทอง

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๖๕

รองผู้อำนวยการกองบังคับการบิน

นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ พันตาวงษ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๖๖

ผู้บังคับศูนย์บริการการบิน

นาวาอากาศเอก ปิยะ ทำสวน

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๗๐

กองข่าวอากาศ

ผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก สถาพร เรืองจันทร์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๔๗

รองผู้อำนวยการกองข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๓๙

ผู้บังคับศูนย์บริการข่าวอากาศ

นาวาอากาศเอก โกเมนทร์ สายแสงทอง

๐ ๒๕๓๔ ๔๒๑๘

กองลำเลียงทางอากาศ

ผู้อำนวยการกองลำเลียงทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๒๒

รองผู้อำนวยการกองลำเลียงทางอากาศ

นาวาอากาศเอก ธนาวัตร วัฒนธารงค์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๒๗

กองค้นหาและช่วยชีวิต

ผู้อำนวยการกองค้นหาและช่วยชีวิต

นาวาอากาศเอก พิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๑๘๗๑

รองผู้อำนวยการกองค้นหาและช่วยชีวิต

นาวาอากาศเอก อธิษฐ์ สงวนศักดิ์

๐ ๒๕๓๔ ๔๒๔๗

กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

นาวาอากาศเอก ธีระ สุทธิพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๘

รองผู้อำนวยการกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ เหลืองมณีศักดิ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๗๕๙

หัวหน้ากองสนับสนุนทางเทคนิค

นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ จันทร์ทอง

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๘๗

หัวหน้ากองปฏิบัติการ

นาวาอากาศเอก อดิเรก เพ็ชรจินดา

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๐๖

กองบริการ

หัวหน้ากองบริการ

นาวาอากาศเอก เกษม ทองอินทร์

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๒

รองหัวหน้ากองบริการ

นาวาอากาศโท

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๓๓

แผนกการเงิน

หัวหน้าแผนกการเงิน

นาวาอากาศโท มั่นชัย พันธุ์กลับ

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๐๐

งบประมาณ

นายทหารงบประมาณ

นาวาอากาศเอก หญิง อาชวี เลิศหงิม

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๐

ผู้ช่วยนายทหารงบประมาณ

นาวาอากาศโท ปรัชญา อ้นสุวรรณ

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๕๓

อื่นๆ

นายทหารเวร คปอ.

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๘๐

ประชาสัมพันธ์

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๘๐

ช่องทาง คปอ.๒

๐ ๒๕๓๔ ๖๘๔๘

สำนักงานรักษาความปลอดภัย

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๔๔

นายทหารพระธรรมนูญ

๐ ๒๕๓๔ ๖๕๕๘

ชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๙๓-๔

ชุมนุมนายทหารประทวน

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๓๙

ห้องตัดผมนายทหารสัญญาบัตร

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๖๑

ห้องตัดผมนายทหารประทวน

๐ ๒๕๓๔ ๖๖๔๑

จัดทำโดย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
แผนกคอมพิวเตอร์ กสอ.คปอ. โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๘๘๖